Voordeelpas Code (VDP+)

Bent u inwoner van Nieuwpoort en tussen 2,5 tot en met 25 jaar oud, dan ontvangt u jaarlijks een voordeelpas (VDP) in de brievenbus. Met deze pas krijgt u 50% korting op culturele activiteiten, ingericht door de stad of AGB Nieuwpoort.

Wie aan de voorwaarden voldoet, kan een speciale code aanvragen (VDP+), waardoor de pas nog veel meer voordelen biedt:

50% korting:

 • Jeugddienst: bij de naschoolse opvang, speelpleinwerking, SWAP en jeugdactiviteiten*
 • Sportdienst: bij sportactiviteiten*, kampen en de sportpas
 • Zwembad: op de 10-beurtenkaart, het abonnement, zwemactiviteiten*, de sportpas en kampen
 • Nieuwpoortse verenigingen: op het lidgeld, kampen, losse activiteiten* en aankoop uniform
 • WAK (beeldende kunsten) en StAPwest (muziek, woord, dans): op het inschrijvingsgeld, ook in filialen buiten Nieuwpoort voor activiteiten die niet in Nieuwpoort aangeboden worden
 • Gezinsbond Nieuwpoort en Sint-Joris – Ramskapelle: bij de activiteiten (niet op het lidgeld)
 • Bezoekerscentrum Westfront: op de toegangsprijs (gratis tot 7 jaar)*

(*): Activiteiten georganiseerd door stadsdiensten: De korting geldt enkel als het logo VDP+ op de affiches en flyers staat vermeld. Extra activiteiten georganiseerd door verenigingen: de korting geldt enkel bij activiteiten die voor alle leden zijn bedoeld en is beperkt tot 1 activiteit per kalenderjaar per vereniging, met een maximum tussenkomst van 25 EUR.

Terugbetaling

 • 25% na aankoop Buzzy Pazz (betalingsbewijs op naam meebrengen)
 • 50% na aankoop/huur van materiaal nodig als lid van een vereniging, WAK of StAPwest – max. 150 EUR per jaar (kasticket en bewijs lidmaatschap meebrengen)

Extra voordelen

Voorwaarden

Welke gezinnen** kunnen de VDP+ code voor hun kinderen aanvragen?

 • Recht op leefloon – te bewijzen via een recent attest van het OCMW.
 • Recht op verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit – te bewijzen via een recent attest van de mutualiteit.
 • Onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling – te bewijzen via een attest van de schuldbemiddelaar/budgetbeheerder, waaruit blijkt dat het gezin op het moment van de aanvraag onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling staat.
 • Het gezamenlijk netto belastbaar gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan anderhalf keer het leefloon (nieuw bedrag vanaf 1 januari 2021: 23.953,33 euro) – te bewijzen via het recentste aanslagbiljet in de personenbelasting en indien van toepassing een attest van de FOD Sociale Zekerheid

Pleegkinderen hebben recht op een VDP+ zonder verdere voorwaarden – te bewijzen via attest Pleegzorg Vlaanderen.

**: –  Bij feitelijk samenwonenden zonder gemeenschappelijke kinderen wordt enkel rekening gehouden met het inkomen, statuut of de financiële regeling van de eigenlijke ouder of pleegouder en niet van de persoon met wie men samenwoont. Indien aan de voorwaarden voldaan is, wordt enkel aan de eigen biologische, adoptie- of pleegkinderen een code toegekend, niet aan de kinderen van de persoon waarmee men samenwoont.
– De inkomens van familieleden tot de derde graad (ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) worden niet meegerekend.

Procedure

Waar kunt u de VDP+ code aanvragen?

Vraag uw code online aan. Indien dit niet lukt, maak dan een afspraak bij Infopunt Welzijn en breng het voordeelpasje van uw kind(eren) en het juiste bewijs (afhankelijk van je situatie) mee.

Heeft u nog vragen? Denkt u in aanmerking te komen voor de VDP+?
Neem dan zeker contact op met het Infopunt Welzijn. De voordelen lonen de moeite!

Meebrengen

 • het voordeelpasje van uw kind(eren) (indien u er al eentje hebt ontvangen, anders krijgt u er eentje na de aanvraag)
 • het juiste bewijs (afhankelijk van uw situatie)